Poduzetnička zona

clip_image002Na području Općine Velika Kopanica, Institut IGH, na površini od milijun m2, gradi poslovnu zonu „Slavonija centar“ čija se realizacija očekuje kroz iduće 2 do 3 godine. Mikrolokacijski, zona je sa sjevera i sjeverozapada omeđena kanalima Moštanik i Međaši Ždrilo, s istoka magistralnom željezničkom prugom MP13C, sa zapada državnom cestom D7, a s juga autocestom Zagreb-Lipovac.

Zona je prostorno organizirana na način da je 70% prostora predviđeno za poslovnu namjenu, a na preostaloj površini planira se izgradnja građevina za sport i rekreaciju, građevina javnih i društvenih djelatnosti za potrebe korisnika zone kao i infrastrukturnih građevina nužnih za ovakvu investiciju.