Komunalno redarstvo

Željko Butorac, mag.oec. – komunalni redar

035/477-465

[email protected]

[email protected]

 • uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta;
 • način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Velika Kopanica za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama;
 • uvjete korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila;
 • održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina.
 • skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom;
 • uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

Ovlasti komunalnog redara

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke o komunalnom redu, komunalni redar je ovlašten:

 • zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
 • uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
 • zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,
 • prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.),
 • obavljati kontrolu nad objektima, uređajima i površinama,
 • odrediti izvršenje obveza ako utvrde da se one ne obavljaju ili se obavljaju nepravilno,
 • odrediti obustavu radova koji se obavljaju suprotno propisima,
 • zabraniti upotrebu neispravnog objekta, naprave ili slično i upotrebu prostora dok se ne otklone nedostaci,
 • odrediti uklanjanje predmeta, objekata, naprava ili uređaja,
 • rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom o komunalnom redu, odnosno druge mjere propisane Zakonom,
 • narediti hitne privremene mjere za zaštitu sigurnosti stanovništva ili imovine, odnosno za sprečavanje štete,
 • odrediti fizičkim i pravnim osobama podnošenje odgovarajućih izvješća o uklanjanju utvrđenih nedostataka,
 • naplaćivati na licu mjesta novčane kazne od počinitelja zbog počinjenog prekršaja,
 • obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora,
 • zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje, kao i u slučaju ukoliko stranka ne želi dati na uvid ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu i sl.) na temelju koje se može utvrditi identitet stranke.

U suglasju s odredbama čl. 16. st. 3.  Zakona o zaštiti od buke (“Narodne novine” br. 30/09., 55/13., 153/13., 41/16., 114/18. i 14/21.) komunalni redar vrši:

 • kontrolu uporabe elektroakustičnih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljskim terasama) i
 • kontrolu razine buke.

Provodeći Zakon o građevinskoj inspekciji (“Narodne novine” br. 153/13.) komunalni redar provodi nadzor:

–  u vezi s građenjem i izvođenjem radova koji se prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, a to su odredbe Zakona o gradnji, odnosno izvode:

  • a) na temelju rješenja koje se donosi na temelju propisa kojima se uređuje komunalno gospodarstvo;
  • b) bez građevinske dozvole, glavnog projekta, odnosno drugog akta – jednostavne i druge građevine i radovi u vezi s:
 • uklanjanjem ruševina zgrada,
 • otklanjanjem oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija, uključujući i one upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili pojedinačnu građevinu koja se nalazi u kulturno – povijesnoj cjelini upisanoj u taj Registar,
 • uklanjanjem građevine,
 • usklađivanjem provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje,
 • privremenom obustavom izvođenja radova
 • dovršenjem zgrade u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice u skladu s građevinskom dozvolom,
 • provedbom odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova koju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi na temelju posebnog zakona kojim se uređuje gradnja,
 • izlaganjem energetskog certifikata.

U okviru svoje nadležnosti na temelju propisa kojima je uređeno građenje i drugih propisa, vezanih uz područje građenja, komunalni redar ovlašten je:

 • zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica i sl.), na temelju kojih može utvrditi identitet stranke, kao i drugih osoba nazočnih nadzoru;
 • ući na građevnu česticu, odnosno pripadajuće zemljište zgrade ili druge građevine, gradilište, privremeno gradilište, šumska, poljoprivredna i druga zemljišta, bez obzira na njihovu namjenu, te ih pregledati;
 • narediti investitoru, odnosno vlasniku da u nužnom opsegu odstrani drveće, drugo raslinje, životinje i druge stvari ako ometaju obavljanje pregleda;
 • uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih nadzoru;
 • zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru;
 • prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.);
 • obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Provodeći Zakon o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 84/21.) komunalni redar vrši nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona u dijelu koji se odnosi na gospodarenje komunalnim otpadom te poduzima:

 • mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
 • mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.

Ovlasti komunalnog redara:

 • rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;
 • predložiti izdavanje prekršajnog naloga;
 • naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.

Plaćanje kazni

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Prekršajnog zakona (“NN” br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18.), od 1. siječnja 2019. godine plaćanje kazni je uređeno na način da je omogućeno da se novčana kazna može naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice točno određenog iznosa novčane kazne, čime se smatra da je novčana kazna u cjelini plaćena te se protiv počinitelja prekršaja neće voditi prekršajni postupak, izrečena kazna se ne unosi u prekršajnu evidenciju, a počinitelj prekršaja se ne smatra osobom osuđenom za prekršaj.

Smatra se da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako počinitelj prekršaja nije u trenutku kada je zatečen na mjestu počinjenja prekršaja u mogućnosti platiti novčanu kaznu, a istu plati u roku od tri dana te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj. Također se smatra da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako počinitelj prekršaja nije utvrđen u trenutku počinjenja prekršaja ili nije zatečen na mjestu počinjenja prekršaja, a novčanu kaznu plati u roku od tri dana od primitka obavijesti o prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj.

Ukoliko se novčana kazna u polovičnom iznosu ne naplati od počinitelja prekršaja na mjestu počinjenja prekršaja, protiv njega se izdaje obvezni prekršajni nalog, uz upozorenje da, ako u roku koji mu je određen za plaćanje novčane kazne uplati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini plaćena.

Što nije u nadležnosti komunanog redara:

 • zagađenje zraka, vode, svjetlosno zagađenje te opasna zračenja;
 • kućni red i drugi odnosi između vlasnika stanova u višestambenim zgradama;
 • kršenje javnog reda i mira;
 • građenje čvrstih objekata;
 • sporovi između vlasnika susjednih parcela (međe, zidovi, stabla, izlijevanje vode i sl.).

Komunalni redar nadzire i druge Odluke Općinskog Vijeća Općine Velika Kopanica vezane za komunalno gospodarstvo kojima su propisane ovlasti komunalnom redaru za postupanje.

ODLUKE: