Komunalna infrastruktura

Sukladno članku 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) komunalnu infrastrukturu čine:


1. nerazvrstane ceste,
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
3. javna parkirališta,
4. javne garaže,
5. javne zelene površine,
6. građevine i uređaji javne namjene,
7. javna rasvjeta,
8. groblja i krematoriji na grobljima,
9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i druge građevine komunalne infrastrukture, ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) jedinica lokalne samouprave ustrojava i vodi evidenciju komunalne infrastrukture.

Evidencija komunalne infrastrukture sadrži sljedeće podatke:
1. naziv i vrstu komunalne infrastrukture,
2. podatak o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici i katastarskoj općini na kojoj se komunalna infrastruktura nalazi,
3. podatak o vlasništvu komunalne infrastrukture i osobi koja njome upravlja,
4. podatke o zatraženim i izdanim dozvolama za uređenje, građenje i uporabu komunalne infrastrukture, radnjama poduzetim u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa i statusa komunalne infrastrukture i aktima s tim u vezi.