O Općini

Općina Velika Kopanica se nalazi u istočnom dijelu Brodsko-posavske županije. Graniči sa općinama Donji Andrijevci, Gundinci, Oprisavci, Sikirevci i Vrpolje. Kako dijelom izlazi na Savu ima i karakteristike pogranične općine. Postanak imena vezuje se uz pojam «kopati», «zakopati» radi dolaska vode.

Pretpostavlja se da je organizirani život na ovom području bio još u rimsko doba, ali mu se trag gubi sve do 13. stoljeća kada se uređuju župe između Dunava, Save i Drave. U doba Turaka, Velika Kopanica nije župa, nego potpada pod župu Rastić. Kao župa javlja se oko 1600.-te godine. Današnji izgled mjesto je dobilo u vrijeme Vojne krajine, kada po naredbi pukovnika Dankofa počinje izgradnja ušorenih sela s tipiziranim kućama smještenim uz glavnu prometnicu u smjeru zapad-istok. Život u Krajini bio je strogo definiran u dva smjera: vojničkom organizacijom radi obrane od Turaka i zadružnim životom kao temeljem očuvanja i napretka gospodarstva. Dioba unutar zadruga bila je kažnjivo djelo.

Postojanje prve crkve zabilježeno je tijekom vizitacije 1730. godine. Ta crkva bila je sagrađena od drveta, pa ju je vjetar srušio. Nakon nje mještani su sagradili novu, isto tako drvenu građevinu, ali koju će zamijeniti zidanica građena od 1766. do 1768., a čiji dovršetak gradnje i posveta datiraju u 1777. godini. Između dva svjetska rata je obnavljana, kao i 60-tih godina 20. stoljeća kada je bila značajno devastirana uslijed potresa.