Javni natječaj – za imenovanje Pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Kopanica

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), općinska načelnica Općine Velika Kopanica, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje

1. Pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Kopanica – 1 izvršitelj/ica.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11) (u daljnjem tekstu: Zakon): – punoljetnost, – hrvatsko državljanstvo, – zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

POSEBNI UVJETI: – magistar/ra društvenog smjera, – najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (uz ispunjenje ostalih standardnih mjerila za radna mjesta u potkategoriji glavnog rukovoditelja iz članka 11. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14) (iznimno, ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja, na radno mjesto pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Velika Kopanica može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje), – organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, – položen državni stručni ispit, – uvjerenje o usavršavanju za poslove voditelja/ice za izradu i provedbu EU projekata, – vozački ispit B-kategorija, – poznavanje engleskog jezika, – poznavanje rada na računalu.

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljena osoba, ako postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona.

Sukladno članku 14. stavku 3. alinejama 1.i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07, 118/12), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju

propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem pisanog testiranja, te intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Velika Kopanica www.velikakopanica.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Općine Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj je potrebno priložiti: – životopis (vlastoručno potpisan), – dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice), – dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome), – preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, – uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona), ne starije od 6 mjeseci, – dokaz o radnom iskustvu (potvrda, odnosno elektronički zapis o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), – preslika uvjerenja o usavršavanju za poslove voditelja/ice za izradu i provedbu EU projekata, – vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona, – dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično), – dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i slično), – preslika vozačke dozvole.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima pribavit će se naknadno prije donošenja rješenja o imenovanju.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: „Za natječaj – PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VELIKA KOPANICA“ – „NE OTVARATI“, na adresu: Općina Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINSKA NAČELNICA:

Ružica Vukovac, dipl.iur.

Upute i obavijest kandidatima