KOMUNALNA NAKNADA i NAKNADA ZA UREĐENJE VODA (NUV) – VAŽNA OBAVIJEST ZA VLASNIKE ILI KORISNIKE STAMBENIH ILI POSLOVNIH PROSTORA

Ovih dana Općina Velika Kopanica vrši dostavu uplatnica za plaćanje komunalne naknade i naknade za uređenje voda (u daljnjem tekstu: NUV) za 2021.g. kao i dostavu opomena za one obveznike koji svoju obvezu nisu izvršili u predviđenom zakonskom roku.

Protiv onih obveznika (vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora) plaćanja komunalne naknade i NUV-a kojima je dostavljena opomena zbog neplaćanja istog, a koji ne izvrše uplatu dugovanja u navedenom roku naznačenom na samoj opomeni, Općina Velika Kopanica morat će pokrenuti postupak prisilne naplate sukladno važećim zakonskim propisima.

Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18., 110/18. i 32/20.) propisano je da su obveznici plaćanja komunalne naknade (vlasnici ili korisnici nekretnina – stambenih prostora, poslovnih prostora, garažnih prostora, građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta) dužni, u roku od 15 dana od dana nastanka obveze (izgradnja, kupnja, nasljeđivanje) ili promjene osobe obveznika, istu prijaviti Upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na području gdje se nekretnina nalazi (Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica – Odsjek za komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom). 

Analizom evidencija s kojima raspolaže Općina Velika Kopanica uočena je pojava neprijavljivanja nastanka obveze plaćanja komunalne naknade od strane pojedinih vlasnika ili korisnika nekretnina posebice kod slučajeva promjene vlasnika ili korisnika nekretnine.

Naime, prema Odluci o komunalnoj naknadi na području Općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.24/18.) u članku 15. propisano je da je obveznik (vlasnik ili korisnik prostora) plaćanja komunalne naknade dužan u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Kopanica nastanak te obveze ili promjenu tih podataka, te dostaviti sve potrebite dokaze potrebne za izračun komunalne naknade.

Zakonom je također propisano da ako obveznik plaćanja komunalne naknade ( vlasnik ili korisnik nekretnina – stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta) ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Na osnovi navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka i stvaranje dodatnih troškova, molimo Vas da, ukoliko isto već niste učinili, na priloženom zahtjevu izvršite Zakonom propisanu obvezu na način da ispunjen zahtjev dostavite na adresu Općine Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica ili isto učinite dostavom na e mail [email protected].

Sve dodatne informacije možete dobiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati na broj telefona 035/477-465 ili na email [email protected].

Zahtjev za prijavu ili promjenu obveznika plaćanja komunalne naknade ili NUV-a (ovisno da li se radi o stambenom ili poslovnom prostoru) možete preuzeti i ovdje:

OPĆINA VELIKA KOPANICA

Odsjek za komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom