Komunalna naknada – važna obavijest za vlasnike ili korisnike stambenih ili poslovnih prostora

Ovih dana Općina Velika Kopanica vrši dostavu uplatnica za plaćanje komunalne naknade za 2018.g. kao i dostavu opomena za one obveznike koji svoju obvezu nisu izvršili u predviđenom zakonskom roku.

Protiv onih obveznika (vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora) plaćanja komunalne naknade kojima je dostavljena opomena zbog neplaćanja istog,a koji ne izvrše uplatu duga u navedenom roku naznačenom na samoj opomeni, Općina Velika Kopanica morat će pokrenuti postupak prisilne naplate sukladno važećim zakonskim propisima.

Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15.) propisano je da su obveznici plaćanja komunalne naknade (vlasnici ili korisnici nekretnina – stambenih prostora, poslovnih prostora, garaže…) dužni, u roku od 15 dana od dana nastanka obveze (izgradnja, kupnja, nasljeđivanje) ili promjene osobe obveznika, istu prijaviti Upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na području gdje se nekretnina nalazi (Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica – Odsjek za komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom). Analizom evidencija s kojima raspolaže Općina Velika Kopanica uočena je pojava neprijavljivanja nastanka obveze plaćanja komunalne naknade od strane pojedinih vlasnika ili korisnika nekretnina posebice kod slučajeva promjene vlasnika ili korisnika nekretnine.

Naime, prema Odluci o komunalnoj naknadi na području Općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.6/12) u članku 3. propisano je da je obveznik (vlasnik ili korisnik prostora) plaćanja komunalne naknade dužan u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Općini Velika Kopanica.

Zakonom je također propisano da će se svaka fizička ili pravna osoba koja ne prijavi nastanak obveze plaćanja komunalne naknade kazniti novčanom kaznom u visini godišnje obveze komunalne naknade.

Inače, Zakonom je propisano da je komunalna naknada prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti: odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanja javnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta, održavanja groblja i krematorija, te javne rasvjete.

Na osnovi navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo Vas da, ukoliko isto već niste učinili, na priloženom zahtjevu izvršite Zakonom propisanu obvezu na način da ispunjen zahtjev dostavite na adresu Općine Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica ili isto učinite dostavom na e-mail [email protected].

Sve dodatne informacije možete dobiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati na broj telefona 035/477-465 ili na email [email protected] .

Zahtjev za prijavu promjene obveznika plaćanja komunalne naknade (ovisno da li se radi o stambenom ili poslovnom prostoru)  možete preuzeti na službenim stranicama Općine Velika Kopanica: www.velikakopanica.hr na slijedećoj poveznici https://www.velikakopanica.hr/?page_id=408

Također zahtjev za prijavu promjene obveznika plaćanja komunalne naknade (ovisno da li se radi o stambenom ili poslovnom prostoru) možete preuzeti i ovdje:

 

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA

Odsjek za komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom