O G L A S za prijem osobe na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica na radno mjesto referenta – asistenta voditelja projekta

Oglas na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica na radno mjesto referenta – asistenta voditelja projekta, prima se jedna (1) osoba za vrijeme trajanja projekta DONA – DOprinosim i NApredujem.

 

REFERENT-ASISTENT VODITELJ PROJEKTA/REFERENTICA-ASISTENTICA VODITELJICA PROJEKTA

 

Radno mjesto

 VELIKA KOPANICA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 21.3.2019.


 29.3.2019.


 

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine


 Engleski jezik


 Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit


 Kategorija B


 1 godinu


 Na temelju članaka 28.stavka 3., a sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18.)  te članka 10. Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 8/15, 15/15 i 3/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Velika Kopanica, dana 21.3.2019. godine, objavljuje

OGLAS
za prijem osobe na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica na radno mjesto referenta – asistenta voditelja projekta.
Na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica na radno mjesto referenta – asistenta voditelja projekta, prima se jedna (1) osoba za vrijeme trajanja projekta DONA – DOprinosim i NApredujem.
Izrazi koji se koriste u ovom Oglasu su u muškom rodu, ali su upotrijebljeni neutralno i odnose se i na muške i na ženske osobe te se na Oglas, pod istim uvjetima, mogu prijaviti i muške i ženske osobe.

Opći uvjeti:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem iz članka 12. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18. – u daljnjem tekst Zakon):
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Na određeno vrijeme na radno mjesto referenta – asistenta voditelja projekta, ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Posebni uvjeti:

  • SSS društvenog smjera s najmanje 1 godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
  • položen državni stručni ispit;
  • organizacijske vještine;
  • komunikacijske vještine;
  • poznavanje rada na računalu;
  • napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • vozačku dozvolu B kategorije.

Uz prijavu na oglas je potrebno priložiti:
– životopis (vlastoručno potpisan);
– dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice);
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe);
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, (ne starije od 6 mjeseci);
– dokaz o radnom iskustvu (potvrda, odnosno elektronički zapis o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
– uvjerenje o položenome državnome stručnom ispitu (preslika svjedodžbe), ako kandidat ima položen ispit;
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona;
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično);
– dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i slično);
– dokaz o položenom vozačkom ispitu – preslika vozačke dozvole.
Ako je kandidat prošao kakvu obuku/edukaciju na temu vođenja europskih projekata, može priložiti presliku certifikata, potvrde, svjedodžbe ili sličnog dokumenta o istome uz prijavu. Takav certifikat, potvrda, svjedodžba ili sličan dokument će kandidatu donijeti 1 bod prilikom utvrđivanje konačne rang liste nakon provedenog postupka testiranja.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u roku od godine dana od prijema u službu.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta  referenta – asistenta voditelja projekta morat će dostaviti izabrani kandidat.
Navedeni dokazi mogu se priložiti u neovjerenim preslikama.
U prijavi na oglas navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u oglasu.
Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave pravovaljane i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete biti će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Na internetskoj stranici Općine www.velikakopanica.hr bit će objavljen datum i vrijeme održavanja testiranja, a kandidati će biti obaviješteni e-poštom ili telefonski.
Smatra se da kandidat koji nije pristupio testiranju je povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta iz ovog oglasa, sadržaj i način na koji će se testirati kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete, objavljeni su na internetskoj stranici Općine www.velikakopanica.hr.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo na prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuo pravo te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na stranicam Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: „OGLAS –referent – asistent voditelja projekta – NE OTVARATI“, na adresu: Općina Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica.
Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.


 

Poslodavac

 OPĆINA VELIKA KOPANICA


 pismena zamolba: Vladimira Nazora 1, 35 221 Velika Kopanica

 

 

Ovaj oglas je preuzet sa stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a možete ga pogledati i ovdje.

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA