OBAVIJEST I JAVNI POZIV POREZNIM OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave pa tako i Općina Velika Kopanica, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.
Od 01.01.2018. godine uvodi se porez na nekretnine te se ukida komunalna naknada.

Obavještavaju se porezni obveznici:

– da je predmet oporezivanja nekretnina (bez obzira je li legalizirana ili ne i bez obzira da li je u građevinskoj zoni ili izvan nje),

– da se nekretninom smatra:
1. stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
2. poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
3. garažni prostor,
4. drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/prostorije, ljetne kuhinje, zimski vrtovi…),
5. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene, izgrađeni objekti bez poslovanja,
6. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
7. neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – izdani akti, ruševina i započeta gradnja,

– da se ne smatraju nekretninama – kao predmetom oporezivanja:
1. gospodarske zgrade – nisu stambeni, poslovni, garažni ni drugi pomoćni prostori, a nemaju namjenu – smještaj oruđa, smještaj stoke, pod uvjetom da nisu u djelatnosti (poslovni prostor),
2. privremene građevine
3. opća dobra: ceste, komunalna infrastruktura,

– da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,

– da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,

– da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),

– da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,
– da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja (ukupni iznos poreza se utvrđuje u godišnjem iznosu). Rješenjem se ne dokazuje vlasništvo na nekretnini.

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o lokalnim porezima u članku 59. propisano je da porezni obveznici mogu jedinicama lokalne samouprave dostaviti podatke iz članka 40. navedenog Zakona (tj. podatke o poreznom obvezniku i nekretnini) do 31. listopada 2017. godine, ali i da će jedinice lokalne samouprave pozvati poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže odnosno ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave sa podacima dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave), a ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave.

Radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine pozivaju se vlasnici i korisnici stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora i drugih pomoćnih te ostalih prostora bez namjene, zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Općine Velika Kopanica da najkasnije do 31. listopada 2017.g. dostave podatke o poreznim obveznicima i nekretnini na dolje priloženim obrascima.

Svi obrasci su dostupni na internetskoj stranici www.velikakopanica.hr, a mogu se preuzeti i u prostorijama Općine Velika Kopanica.

Ispunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti:

  • osobno, predajom u prostorijama Općine Velika Kopanica, u vremenu od 09:00h-14:00h (pauza od 10:00h – 10:30h),
  • putem pošte, na adresu Općina Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica ili
  • elektroničkim putem, na e-mail adresu: [email protected] .

Za dodatne informacije i upute odnosno pomoć u popunjavanju obrazaca, slobodni ste nas kontaktirati:

  • telefonski 035 477 465, 035 477 104,
  • elektroničkim putem, na e-mail adresu: [email protected] ili
  • osobno u prostorijama Općine Velika Kopanica, u vremenu od 09:00h-14:00h (pauza od 10:00h – 10:30h).

Napominjemo da je člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano da ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke do zakonom propisanog roka (31.10.2017. godine), porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina Velika Kopanica s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine.

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA

Jedinstveni Upravni odjel

 

DOKUMENTI ZA PREUZETI:

[gview file=”https://www.velikakopanica.hr/wp-content/uploads/2017/06/ŠTO-SVE-TREBA-ZNATI-O-POREZU-NA-NEKRETNINE.docx”]

[gview file=”https://www.velikakopanica.hr/wp-content/uploads/2017/06/STAMBENI-PROSTOR_obrazac-PNE.docx”]

[gview file=”https://www.velikakopanica.hr/wp-content/uploads/2017/06/POSLOVNI-PROSTOR_obrazac-PNE.docx”]

[gview file=”https://www.velikakopanica.hr/wp-content/uploads/2017/06/NEIZGRAĐENO-GRAĐEVINSKO-ZEMLJIŠTE_obrazac-PNE.docx”]