Obavijest – izmuljivanje odvodnih kanala u dijelu naselja Velika Kopanica

Ovih dana je Općina Velika Kopanica započela s izmuljivanjem odvodnih kanala ispred kuća u naselju Velika Kopanica u dijelu ulice Ivana Filipovića (od kbr.1 do kbr.53 i od kbr.2 do kbr.56) te u ulici Lađanik, a sve kako bi se omogućio nesmetan protok i odvodnja oborinskih voda. Iz tih razloga zamoljavamo vlasnike kuća ispred kojih se je vršilo izmuljivanje da izvrše čišćenje i otklanjanje nečistoća (blato, zemlja…) iz betonskih cijevi (ćuprija) kako bi oborinske vode mogle imate neometan protok i kako ne bi dolazilo do poplavljivanja kanala. Napominjemo da je i u Odluci o komunalnom redu Općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.13/13 i 3/15) propisana i odredba o održavanju propusta i mostova na kanalima uz cestu  i to u članku 45. navedene odluke koji glasi:

(1)Stanovnici općine, svi vlasnici, najmoprimci ili ovlaštenici prava korištenja zemljišta na području općine, kao i ostale osobe iz članka 2. ove Odluke, obvezni su u svom trošku održavati zaštitni zemljišni pojas u naseljima   i to područje minimalno 8 metara od granice privatnog posjeda prema županijskoj cesti, odvodne kanale uz prometnice, živice i drveće koje raste uz javne prometne površine, te sve ostale javne površine u pojasu od minimalno 8 metara koje su u nadležnosti općine, a graniče s njihovim katastarskim posjedom, ili s posjedom koji koriste u najmu.

(2)Isto tako, sve osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su održavati propuste i mostove na kanalima uz ceste, koji služe za pristup na njihovo zemljište ili na zemljište kojim se koriste.

(3)Ukoliko obveznik ne izvrši svoju obvezu iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka, dobrovoljno ili temeljem rješenja komunalnog redara, istu će izvršiti treća pravna ili fizička osoba na trošak obveznika.

(4)Zabranjeno je zatvaranje odvodnih kanala polaganjem cijevi bez suglasnosti vlasnika ceste uz koju se odvodni kanal nalazi.“

Također u članku 113. točki 17. Odluke o komunalnom redu propisane su i kaznene odredbe za one koji ne postupaju po članku 45. Odluke, gdje fizička osoba može biti kažnjena iznosom od 100,00 kn do 1.000,00 kn.

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA