Udruge – Obavijest neprofitnim organizacijama o predaji godišnjih izvješća

Od 01. siječnja 2015. godine sve neprofitne organizacije obveznice su sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja, prilagođeno visini prihoda i vrijednosti imovine.

Odgovorne osobe dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekata/programa i utrošenim financijskim sredstvima sufinanciranim iz proračuna Općine Velika Kopanica tijekom 2017. godine.

Člankom 15. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 31/15.), neprofitne organizacije obvezne su davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora dostaviti Obrazac PROR-POT do 28. veljače 2018. godine (obrasci – financijski izvještaji), kojim izvještavaju o potrošnji proračunskih sredstava osim u slučaju kada je drugim propisima ili aktima utvrđen detaljniji sadržaj i izgled obrasca izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava. Obrazac PROR-POT se ne dostavlja Ministarstvu financija već samo davatelju financijskih sredstava iz javnih izvora.

U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15.) udruge i druge neprofitne organizacije (ako je primjenjivo) s davateljima financijskih sredstava zaključuju ugovore kojima je propisana i obveza izvještavanja na posebnim obrascima koji sadržavaju opisne i financijske podatke i koji su sadržajno detaljniji od propisanog PROR-POT obrasca.

Popunjene Obrasce dužni ste dostaviti davatelju financijski sredstava najkasnije do 28.veljače 2018. godine za 2017. godinu.

Udruge, koje u zadanom roku ne dostave traženo izvješće s odgovarajućim dokazima o namjenski potrošenom novcu u 2017. godini, neće moći dobiti financijska sredstva iz proračuna Općine Velika Kopanica za 2018. godinu, a dobivena sredstva iz proračuna za 2017.g. morati će vratiti u proračun.

Prema tumačenju Ministarstva financija koje je Ured za udruge Vlade RH zaprimio 17. veljače 2016. godine, u slučaju postojanja ugovorom uređene obveze izvještavanja prema davatelju sredstava iz javnih izvora koja je sadržajno detaljnija od propisanog PROR-POT obrasca, udruga ili druga neprofitna organizacije nije u obvezi dostavljati ispunjen obrazac PROR-POT.

Više o uputama za izradu i predaju financijskih izvještaja možete pročitati na slijedećem linku: Upute za neprofitne organizacije

Za sve informacije ili nejasnoće možete se obratiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati u prostorije Općine Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, na broj telefona 035/477-465 ili na e-mail: [email protected].

 

Općina Velika Kopanica