J A V N I N A T J E Č AJ za prijem osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica na radno mjesto komunalnog redara/ice.

KOMUNALNI REDAR/KOMUNALNA REDARICA


Radno mjesto

Mjesto rada: VELIKA KOPANICA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 7.11.2017.
Natječaj vrijedi do: 15.11.2017.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu


Posloprimac

Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
Ostale informacije: Na temelju članaka 19. stavka 1. i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11.) te članka 61. Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 8/15 i 15/15), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Kopanica objavljuje

J A V N I N A T J E Č AJ
za prijem osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica
na radno mjesto komunalnog redara/ke

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica na radno mjesto komunalnog redara/ke prima se jedna (1) osoba na razdoblje od 12 mjeseci.
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanjem, Područnim uredom u Slavonskom Brodu koji osigurava naknadu za rad osobi koja se osposobljava.
Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 8/15 i 15/15) sadrži opis radnog mjesta komunalnog redara.

Opći uvjeti
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem iz članka 12. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11. – u daljnjem tekst Zakon):
punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo,
zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Posebni uvjeti:
prijava na evidenciji HZZ-a,
stečena srednja stručna sprema IV stupanj ekonomskog, tehničkog ili poljoprivrednog smjera,
bez radnog iskustva ili s radnim iskustvom kraćim od 12 mjeseci,
poznavanje rada na računalu.
Uz prijavu na natječaj je potrebno priložiti:
životopis (vlastoručno potpisan),
dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe),
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona), ne starije od 6 mjeseci,
dokaz o radnom iskustvu (potvrda, odnosno elektronički zapis o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
uvjerenje o nezaposlenosti HZZ-a.Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta komunalnog redara morat će dostaviti izabrani kandidat/kinja.
Navedeni dokazi mogu se priložiti u neovjerenim preslikama.
U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Za kandidate prijavljene na javni natječaj čije su prijave pravovaljane i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. Na internetskoj stranici Općine www.velikakopanica.hr bit će objavljen datum i vrijeme održavanja intervjua, a kandidati će biti pozvani e-poštom.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja s naznakom: „Za javni natječaj prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – NE OTVARATI“, na adresu: Općina Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica.

S kandidatom/kinjom izabranim/om za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Kopanica zaključuje se pisani ugovor.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.


Poslodavac

Poslodavac: OPĆINA VELIKA KOPANICA
Kontakt: pismena zamolba: Vladimira Nazora 1, 35 221 Velika Kopanica

Oglas preuzet sa linka: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=88289531&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Program0001 Plan SOR 20170001